logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Fritt fram döpa sin son till "J"

Föräldrarna till pojkarna ansökte hos Skatteverket om att de skulle få förnamnen ”Prins”, ”Ford” respektive ”J”.

I Västsverige förklarade ett föräldrapar att ”Ford” har varit förnamn inom släkten i generationer. Skatteverket ansåg dock att ”Ford” snarare var ett efternamn än ett förnamn och avslog därför ansökan. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog senare föräldrarnas överklaganden.

Institutet för språk och folkminnen har dock i ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen, som är slutinstans i frågan, påtalat att namnet förekommer som både förnamn och efternamn i engelskspråkiga länder och så även i Sverige. Det medför att namnet inte har så påtaglig efternamnskaraktär att det kan bedömas som olämpligt som förnamn. Högsta förvaltningsdomstolen anser därför att ”Ford” inte är olämpligt som förnamn och dömer till föräldrarnas fördel.

Föräldrarna till en pojke i norra Sverige ansökte hos Skatteverket om att sonen skulle få heta ”Prins”. Skatteverket ansåg inte att namnet är förenligt med svenskt namnskick. Föräldrarna, som hävdar att namnet redan bärs av flera medlemmar i deras familj och släkt, överklagade till förvaltningsrätten som dömde till deras fördel. Beslutet upphävdes dock av kammarrätten som ansåg att titeln ”Prins” är förknippad med manliga icke-regerande medlemmar av kungahuset och att det vore vilseledande med ”Prins” som förnamn, en uppfattning som Institutet för språk och folkminnen delar. Men Högsta förvaltningsdomstolen anser att namnet ”Prins” knappast är vilseledande eftersom kungahusets medlemmar är väl kända.

Slutligen ansökte föräldrarna till en pojke i Mellansverige om att registrera ”J” som förnamn. I det fallet ansåg Skatteverket att en bokstav inte räcker som namn. När föräldrarna överklagade till förvaltningsrätten gick domstolen dock på föräldrarnas linje och skrev att det inte är ovanligt med namn som består av en bokstav. Kammarrätten avslog Skatteverkets överklagande.

I ett yttrande till sista instans skriver Institutet för språk och folkminnen att det är olämpligt med en bokstav som namn, men Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning. Som skäl för att godkänna ”J” som förnamn skriver domstolen att enligt tidigare praxis godkänns enstaka bokstäver som förnamn och det är därmed inte oförenligt med svenskt namnskick att göra så.

Themes
ICO