Erik Helmerson: Nyans och Paludan bar fram varandra